ERIKA BERGQVIST LINDVALL

n56a3081
HÅLLBAR INNEHÅLLSSTRATEG

Arbetslivserfarenhet

 

Guringo Designstudio AB

/ Delägare och chef för studions Narrative Department

 

  • Ansvar för den dagliga produktionen av på studion förekommande projekt såsom;

 

Utställningar

Som Redaktör och innehållsansvarig har jag det övergripande ansvaret att planera hur fakta/forskning ska disponeras och framställas. Jag ansvarar för textframställning i nära samarbete med beställare intendenter, forskare och formgivare. I uppgiften ingår även att göra tidsplan, rekrytera personal samt sätta samman team och leda dem i mål.

 

     Produktioner i urval:

 

Biosfärens mönster / Patterns of the Biosphere

Utställning om ekologisk ekonomi i Svenskt Tenns butikslokal. Utställningen handlade om

Världsledande forskning i ekonomi och ekologi på Beijerinstitutet/Svenska Vetenskapsakademien.

Mitt ansvar: Datainsamling, avgränsning, koncept- och innehållsdesign och produktion av texter och briefer till konstmärer/illustratörer.

 

2017 gjordes en konvertering av utställningen till SI. Uppdraget till SI var att göra ett koncept för en toolbox som utgick från utställningen, men där innehållet skulle kunna breddas så att det omfattade fler delar av hållbarhetsutvecklingen inom svenskt näringsliv.

Mitt ansvar: Projektledning samt textproduktion till en affisch med generell information om utställningen och dess syfte.

Uppdragsgivare: Beijerstiftelsen och Svenskt Tenn samt Svenska Institutet

 

Amerikafeber – En utställning om Svenska Amerikalinien, SAL

SAL är en av Göteborgs sjöfartsmuseums fasta utställningar om livet ombord på Svenska Amerikalinien och utvecklingen av rederiet från den stora emigrationen på 1800-talet fram till utvecklingen av passagerarflyget och SAS.

Mitt ansvar: innehållsdisposition, formulera innehållsspecifikationer till texter vilka producerades av Guringo. Samt att ansvara för det pedagogiska anslaget, i såväl interaktioner som i texter.

 

Tipping point

Utställning på kulturhuset om hållbarhetsforskning som bedrivs på Stockholm Recilience Center i Stockholm.

Mitt ansvar: Koncept, pedagogisk tematik och innehållsdesign i samarbete med SRC forskare och kommunikatörer.

Uppdragsgivare: Stockholms kulturförvaltning

 

 

 

Kommande projekt

Älgens Folk ska bli en utställning om svenskhet och bilden av svensken utomlands.

Genom att ta upp hur älgen varit sammanvävd med människors liv genom den svenska historien fram till idag, vill utställningen undersöka olika system av relationer

som på olika sätt skapas och manifesteras i vårt förhållande till älgen och naturen, men kanske främst till oss själva och varandra och hur älgen och naturen på många sätt präglar bilden av Sverige och svenskar.

Min funktion: Research avgränsning och innehållsdesign samt övergripande design- och interaktionskoncept.

Produktionstid: mars – juni 2018.

Uppdragsgivare: Örebro Länsmuseum

 

 

Redaktionella produktioner

Som redaktionschef med ansvar för budget, tidsplaner och personal samt kundansvar. Förutom det bestod arbetet av konceptutveckling, innehålls- och produktionsplanering samt daglig projektledning. Den dagliga produktionen bestod i att korrekturläsa reportrars texter samt egen produktion av artiklar och manus (POD & Film).

 

Mediaproduktioner i urval:

 

Sapir Magasin

Digitalt livsstilsmagasin om hållbart affärsliv, innovationer och människor som förändrar världen.

Magasinet publicerade åtta artiklar/vecka i tre år mellan feb - 2015 och dec – 2017.

Mitt ansvar: Konceptdesign, redaktionschef, redaktör, skribent

Kund: SPP Spar och pensionsbolag

 

Kjell och klortanten

Podcast om hållbar livsstil i relation till vardagsfrågor såsom mat, transporter, engagemang, teknologi, ekonomi, etc.

Mitt ansvar: Konceptdesign, redaktionschef, idéutveckling och manus

Kund: SPP Spar och pensionsbolag

 

Rummen mellan husen

Informationsfilm om samverkansprojekt mellan fastighetsägare, kommuner och konstnärer (via Statens konstråd). Med filmen vill Statens konstråd visa hur konstnärer kan fylla en processteknisk funktion för boende och andra medborgare vid planering av nya stadsbyggnadsprojekt.

Mitt ansvar: Producent samt idé- och manusutveckling

Beställare: Statens Konstråd

 

 

 

 

 

 

Sveriges utbildningsradio (UR) 2009 - 2015

/ Inslagsproducent och producent

 

Ansvarig för research och produktion av ett antal TV-produktioner på UR. Eftersom UR´s uppdrag är att i första hand producera program till skol- och högskoleverksamhet är en viktig del av arbetet att se till att allt programinnehåll uppfyller de lärandemål som formuleras i läroplanen (lgr 11). I det arbetet ingår mycket täta kontakter med specialpedagoger, forskare och andra yrkesverksamma med fackkunskaper. Syftet i det arbetet var att sätta samman krav på faktainnehåll med en kreativ programidé, med målet att hitta nya lustfyllda ingångar till de ämnen som behandlas i skolan.

 

 

 

 

Produktioner i urval:

 

Livet i Bokstavslandet

/ Pedagogisk redaktör

2014 - 15 gjorde UR en temasatsning på läs- och skrivämnet. Syftet var att skapa ett nytt ”Fem Myror…”

med målet att nå barn från flera demografiska grupper såsom barn med andra modersmål, barn med läs- och skrivsvårigheter.

Ansvar för Omvärldsanalys och research, pedagogiskt anslag och disposition

 

ABC-Raketen

/ Pedagogisk redaktör samt textförfattare.

Som en del av den temasatsningen gjordes även ett digitalt spel för 6-9 åringar. Syftet var att skapa ett kreativt och inspirerande spel som uppmuntrade till interaktion, ordlekar, ordexperment och berättande.

Mitt arbete gick ut på att konvertera programseriens pedagogiska grundtänk, samt skapa ramberättelsen

Och dialogtexter i samarbete med speldesignern.

Beställare: Maria Nordstöm, Webavd. på UR

 

 

När barnet blev barn

/ Producent

Ansvar för research, avgränsning och programupplägg, Övergripande produktion från förarbete till redigering och sändningsfärdig programserie.

Beställare: Görel Elf, Projektledare

 

Medialized

/ Research och inslagsproducent

Programmet handlade om globala medier, mediekritik och opinionsbildning för Gymnasiet.

Jag ansvarade för research och planering av intervjuer i USA, Frankrike, Colombia och Afghanistan.

Beställare: Johan Romin, projektledare och producent.

 

Banderoll – om ekonomikrisen

/ Inslagsproducent

Program för Mellanstadiet om ekonomi och ekonomikrisen 2008.

Som en del i redaktionen hade jag hand om research och programplanering samt produktion.

Beställare: Johan Granström, chef på barnredaktionen, UR